Skip to content

Hyresvillkor

FÖR UTHYRNING AV MASKINER, BODAR M M SAMT TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER.

1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning, bodar, moduler och liknande samt tjänster
som Uthyraren tillhandahåller Kunden. Vid uthyrning av personal gäller allmänna villkor för uthyrning av arbetskraft.

1.2 Ändring av dessa allmänna villkor förutsätter att Uthyraren och Kunden skriftligen kommer överens om andra villkor.

2 HYRESOBJEKT

2.1 Kunden förhyr av Uthyraren de maskiner och annan utrustning samt bodar, moduler, hissar och liknande som specificerats
i Hyresavtalet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.

2.2 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sådant sätt som
innebär att Uthyrarens ägande riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet får t ex inte pantsättas eller
sammanfogas med fast egendom. Kunden förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med
Hyresavtalet och dessa allmänna villkor.

2.3 Uthyraren skall vid förfrågan från Kunden tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

2.4 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall särskild besiktning erfordras av Hyresobjektet
på arbetsplatsen har dock Kunden att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

3 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING

3.1 Hyresobjektet avhämtas av Kunden från Uthyrarens hyrcenter och återlämnas till Uthyrarens hyrcenter,
om inte annat avtalats.

3.2 Efter särskild överenskommelse kan Uthyraren åta sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Kunden
anvisad arbetsplats. Vad gäller bodar, moduler, hissar och liknande kan Uthyraren, på sätt nedan närmare anges i punkt 4,
även åtaga sig montering och demontering.

3.3 Kunden ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet vid Uthyrarens hyrcenter. Har Uthyrarens
åtagit sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från av Kunden anvisad arbetsplats ansvarar Kunden för lossning
och lastning av Hyresobjektet vid den anvisade arbetsplatsen, om inte annat avtalats. Har Uthyraren åtagit sig montering
och demontering ansvarar Uthyraren även för lossning och lastning.

3.4 Då Kunden återlämnar Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter eller då Kunden, i de fall då Uthyraren åtagit sig
transport av Hyresobjektet, meddelar att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning, skall Hyresobjektet vara väl
rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande av normalt slitage. Om så inte är fallet
äger Uthyraren på Kundens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.

4 MONTERING/DEMONTERING AV BODAR, MODULER, HISSAR OCH LIKNANDE

4.1 Vad gäller bodar, moduler, hissar och liknande kan Uthyraren, på sätt ovan angivts i punkt 3.2, åta sig att transportera
Hyresobjektet till av Kunden anvisad arbetsplats samt montera Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats och demontera
Hyresobjektet vid Hyrestidens utgång.

4.2 Kunden ansvarar för att den plats där Hyresobjektet skall placeras är väl förberedd och anpassad för att Hyresobjektet
skall kunna placeras på platsen. Kunden ansvarar också för att det finns erforderlig transportväg till den plats där
Hyresobjetktet skall placeras. Kunden ansvarar vidare för att el, vatten, avlopp etc finns tillgängligt så att erforderliga
anslutningar av Hyresobjektet kan ske.

4.3 Kunden ansvarar för att inhämta alla erforderliga tillstånd för placering, montering, användning och demontering av
Hyresobjektet och ansvarar också för samtliga tillkommande kostnader för att uppfylla myndighetskrav med anledning
av sådana erforderliga tillstånd.

5 HYRESTID

5.1 Hyrestiden börjar löpa fr o m den dag Kunden avhämtar Hyresobjektet från Uthyrarens hyrcenter eller från den dag
Uthyraren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på av Kunden anvisad plats
alternativt från den dag Uthyraren monterat Hyresobjektet i de fall Uthyraren skall svara för montering och demontering.

5.2 Om inte annat avtalats löper hyrestiden till dess att Kunden återlämnat Hyresobjektet till Uthyrarens hyrcenter
alternativt t o m den dag Kunden, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, meddelat Uthyraren att
Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Kunden alternativt i de fall Uthyraren skall svara för montering
och demontering från den dag Kunden meddelat att Hyresobjektet kan demonteras. Kunden har dock ansvar för
Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet demonterats och/eller avhämtats av Uthyraren. Kundens ansvar innebär att
Kunden skall svara för bevakning och tillsyn av Hyresobjektet samt att anslutning av el, vatten, avlopp etc bibehålles till
dess att Uthyraren demonterat och avhämtat Hyresobjektet. Uthyraren demonterar och/eller avhämtar i normalfallet
Hyresobjektet inom 5 arbetsdagar från den dag Kunden meddelat Uthyraren att demontering och/eller avhämtning kan ske.
Tiden inom vilken Uthyraren demonterar och/eller avhämtar Hyresobjektet kan bli något längre vid storhelger, under
semesterperioden eller om otjänlig väderlek eller andra förhindrande omständigheter inträffar.

5.3 Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja
Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

5.4 På sätt anges i punkt 11 nedan äger part säga upp Hyresavtalet till förtida upphörande om motparten gör sig skyldig till
avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyresavtalet till förtida upphörande av Uthyraren upphör hyrestiden omedelbart
att löpa och därmed Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet.

6 HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

6.1 Hyra utgår under hyrestiden, om inte annat avtalats, med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer
mervärdesskatt och eventuella andra skatter eller avgifter. Minimihyra utgår på sätt anges i Uthyrarens prislista.

6.2 Hyran enligt Uthyrarens prislista förutsätter att Hyresobjekt som avser maskiner och annan utrustning endast nyttjas av
Kunden i ett skift per ordinarie arbetsdag samt att Hyresobjekt som avser bodar, moduler och liknande inte hyrs ut till annan
eller används på sätt som strider mot Hyresavtalet eller dessa villkor. Det åligger Kunden att omedelbart meddela Uthyraren om
ändring av användandet av Hyresobjektet.

6.3 Ombesörjer Uthyraren transport av Hyresobjektet har Kunden att ersätta Uthyraren för transportkostnaderna enligt gällande
prislista, om inte annat avtalats. Ombesörjer Uthyraren montering/demontering av Hyresobjektet har Kunden att ersätta Uthyraren
för kostnaderna härför, om inte annat avtalats.

6.4 För rengöring och/eller reparation av Hyresobjektet utgår särskild ersättning.

7 BETALNING AV HYRA OCH ANNAN ERSÄTTNING

7.1 Hyra och annan ersättning erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad vid varje
månadsskifte, om inte annat avtalats.

7.2 Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat avtalats.

7.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen efter en räntesats som med 12 procentenheter överstiger
gällande referensränta.

8 SKÖTSEL

8.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Kunden noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet.
Har Kunden några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.

8.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc. skall vara av god kvalité. Kunden
svarar för alla kostnader för förbruningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inträffar
under hyrestiden och som inte är att hänföra till normalt slitage. Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte utföras
av Kunden utan Uthyrarens skriftliga medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart
skriftligen meddelas till Uthyraren.

8.3 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas till annan arbetsplats. Hyresobjektet får inte heller utan
Uthyrarens skriftliga medgivande, på sätt också ovan angivits i punkt 6.2, hyras ut till annan eller användas på sätt som strider
mot Hyresavtalet eller dessa villkor. Kunden svarar också för att Hyresobjektet endast används av behörig och utbildad personal.

9 ÖVRIGA TJÄNSTER

9.1 Utöver transporttjänster enligt punkt 3.2 ovan samt tjänster avseende montering/ demontering enligt punkt 3.2 och 4 ovan
kan Uthyraren tillhandahålla Kunden olika tjänster.

9.2 För det fall inte Uthyraren och Kunden skriftligen avtalat om annat har Kunden att till Uthyraren erlägga ersättning för
utförda tjänster enligt vid varje tid gällande prislista samt för erforderliga kostnader och utlägg i samband med utförandet
av avtalade tjänster. Betalning för utförda tjänster erläggs på motsvarande villkor som hyra enligt punkt 7 ovan.

9.3 Kunden ansvarar för att de underlag, specifikationer etc. som Kunden tillhandahåller Uthyraren i samband med att
Uthyraren tillhandahåller Kunden tjänster är korrekta och fullständiga. Om Uthyraren orsakas merarbete eller merkostnader
på grund av något som är att hänföra till Kunden har Kunden att ersätta Uthyraren för sådant merarbete och sådana merkostnader.

10 ANSVAR

10.1 Uthyraren svarar för skador till följd av normalt slitage av Hyresobjektet.

10.2 Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte är att hänföra till
normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Kunden omedelbart skriftligen meddela detta till Uthyraren.

10.3 Kunden ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Kunden förbinder
sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p g a sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes
egenskap av ägare till Hyresobjektet.

10.4 Uthyraren ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av Uthyrarens grova vårdslöshet.

10.5 Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leveransförsening, stillestånd,
driftsavbrott eller annat och inte heller för skador som Uthyraren inte rimligen kunnat förutse.

10.6 Kunden skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningsvärdet,
om inte annat avtalats. Kunden skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.

10.7 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras Kunden återanskaffningspriset för Hyresobjektet.

11 FÖRTIDA UPPSÄGNING

11.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott
och inte omedelbart vidtar rättelse.

11.2 Om Kunden inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är Uthyraren berättigad att säga
upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

11.3 Uppsäger Uthyraren Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angivits i punkt 11.1 och 11.2 upphör
omedelbart hyrestiden och Kundens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Kunden att omedelbart
återlämna Hyresobjektet till Uthyraren alternativt låta Uthyraren återtaga och avhämta Hyresobjektet på Kundens bekostnad.

12 FORCE MAJEURE

12.1 För det fall Uthyraren förhindras att fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden på grund av omständighet som Uthyraren
inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller liknande samt fel eller försening av
leveranser från underleverantör på grund av angivna omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkten för fullgörande av Uthyrarens åtaganden samt befrielse från skadeståndsskyldighet och andra
eventuella påföljder. Om avtalade åtaganden till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader äger såväl
Uthyraren som Kunden rätt att säga upp Hyresavtalet.

13 TILLÄMPLIG LAG

13.1 Svensk lag gäller för uthyrningen av Hyresobjektet och för av Uthyraren tillhandahållna tjänster.

14 övrigt

Grävmaskinerna är stöld, brand och vagnskadeförsäkrade vilket innebär att Bärsta Maskinuthyrning och dennes försäkring
täcker enbart skador som uppstår på grävmaskinen och inte skador på egen eller tredje mans egendom vid grävning så som
ex vattenledningar, fiber/bredband, elledningar, tak, husfasad, bilar eller personskador. Hyrestagaren ansvarar för maskinen
under uthyrningsperioden vilket innebär att vid stöld, brand, vagnskada får hyrestageren stå för självrisken + 2 dygns hyra för
förlorad inkomst på maskinen.